Pedagogisch project
natuurschool De Ritsheuvel
lid van de Berkenboomscholen.

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en de vorming die de school hun kinderen verstrekt. Dit houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat we hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor onze school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop we vandaag in onze verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

De volledige tekst van de engagementsverklaring vind je op de website van het Katholiek Onderwijs.

Natuurschool De Ritsheuvel:

  • Een basisschool:

Basisschool De Ritsheuvel is een school voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar  We volgen het leerplan “zin in leren, zin in leven”:  zill.katholiekonderwijs.vlaanderen . Op het einde van de basisschool worden de leerlingen georiënteerd naar een studierichting in het secundair onderwijs die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

Het katholieke karakter van de school wordt geconcretiseerd via de lessen Rooms-Katholieke godsdienst.  Verbondenheid met mensen roept ons op tot engagement. Dit geven we gestalte tijdens vieringen en door onze deelname aan humanitaire acties. Daarnaast willen we als school de band met de lokale dorpsgemeenschap en parochie mee aanhalen en vorm geven.

Onze pedagogiek legt de nadruk op kinderen positief te stimuleren om zich zo maximaal te kunnen ontplooien en de wereld in al zijn facetten te leren kennen. We zorgen voor een positief en stimulerend schoolklimaat. Verschillen zien we als een rijkdom. Elk kind, ieder mens, moet zich in honderd talen kunnen (leren)uiten. Het is aan ons, de volwassenen, om de kinderen met zo veel mogelijk talen in aanraking te brengen en goed naar hen te luisteren.

  • Een natuurschool:

Basisschool De Ritsheuvel staat voor een natuurlijke aanpak:
Back-to-basic, groen en gezond, duurzaamheid en ecologie zijn belangrijke waarden. De school biedt onderwijs met een open en verkennende blik. Elk kind, met zijn talenten, staat centraal. Het wordt geprikkeld om op ontdekkingsreis te gaan doorheen het eigen kunnen en mogelijkheden. Met een open aanpak in onze buitenruimte zetten we ieder kind aan tot exploreren en experimenteren. Onze begeleiding stimuleert kinderen tot het zelfstandig maken van keuzes en het aanwakkeren van ondernemingszin. Samen leren, werken, spelen, creëren, ontdekken en leren vormen de ‘groene’ draad.

Basisschool De Ritsheuvel maakt een duidelijke keuze voor het concept natuur:
Het begrip natuur loopt als een “groene” draad door onze visie: school in de natuur door de binnen- en buitenruimte met elkaar te verbinden. Natuur- en STEMateliers zorgen ervoor dat kinderen intense leerervaringen kunnen opdoen. Waar kan kiezen we voor “outdoor education” en vervangt de buitenruimte het klaslokaal. Natuur in de school door de natuur naar binnen te brengen, ermee te werken, te gebruiken in creaties en ervan te leren.

  • Een zorgzame basisschool

In de basisschool De Ritsheuvel verloopt het onderwijs vanuit de geest van Sint-Vincentius, patroon van de zusters van Berkenboom. Een kenmerk van deze heilige is dat hij ‘zorg voor de minstbedeelden en zwakken’ als prioriteit stelde. We willen ons onderwijs ook vanuit die geest uitbouwen. Zorg voor alle kinderen. Maar ook zorg voor de mensen die bij ons tewerkgesteld zijn.

Zorg impliceert dat we in gesprek met ouders op zoek gaan naar haalbare antwoorden op de zorgvragen van kinderen.

Zorg betekent differentiëren en begeleiden, aandacht hebben voor de eigen persoonlijke ontwikkelingsweg van elk kind en werken in de zone van de ‘naaste ontwikkeling’.

We inspireren ons onderwijs op de optimistische visie van Feuerstein en Piaget. Beide ontwikkelingspsychologen geloven in de mogelijkheden van elk kind. De principes van het Handelingsgericht werken zijn binnen de school geïntegreerd.
Meer info hierover: http://www.handelingsgerichtwerken.be/uitgangspunten.php

  • Respectvolle communicatie

De leraren hanteren een respectvolle houding naar elkaar en naar de kinderen toe. Zoals in elke leefgemeenschap kan er al eens een conflict optreden. “Sorry” zeggen, elkaar de hand reiken of een knuffel geven vinden wij een belangrijke waarde. We nemen de tijd om dingen uit te praten, het goed te maken en af te sluiten. De basis, de essentie om tot een fijne samenleving te komen is wederzijds respect.

Dit respect trekken we door naar alle contacten met ouders en externen.

We streven naar een hechte relatie, die altijd in het teken staat van de betrokkenheid en het welbevinden van ieder kind.

  • 5 Opdrachten van een katholieke basisschool
  • Werken aan een schooleigen christelijke identiteit:

Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden.  We leren kinderen mensen ontmoeten en zich verbonden voelen met hun omgeving. Verbondenheid is namelijk een wezenlijk gegeven van het katholieke geloof.

Onze school biedt gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten. We voelen ons verbonden met de parochiegemeenschap. In vieringen trachten we de kinderen de waarden van ons geloof mee te geven en vormen zo gemeenschap met de lokale parochie.

De godsdienstlessen en waardebelevingen zijn gebaseerd op de ‘boodschap’ uit de Bijbel.

In de godsdienstlessen komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. We proberen met de kinderen op weg te gaan om de vele ‘zinvragen’ van het leven te beantwoorden. We willen hen gidsen met een open geest en veel respect voor elkaar en andere levensbeschouwingen. We trachten door onze eigen manier van ‘zijn’ het ‘zoekende’ kind te begeleiden. We willen deze levensvisie meegeven. Doch geven we elk kind de keuzevrijheid om zijn persoonlijke levensbeschouwing  uit te bouwen.

  • Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod:

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede ‘ mensen.
Elk kind is uniek. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle ontwikkelvelden van de persoon en de cultuur:

socio-emotionele ontwikkeling
ontwikkeling van een innerlijk kompas
ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid
motorische en zintuiglijke ontwikkeling
ontwikkeling van oriëntatie op de wereld
mediakundige ontwikkeling
muzische ontwikkeling
taalontwikkeling
ontwikkeling van wiskundig denken
Rooms-Katholieke godsdienst

In dit aanbod is een logische samenhang te vinden:
We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.
We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende ontwikkelvelden zinvol samenhangt.
We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leraar het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

  • We zorgen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat:

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. We nemen kinderen ernstig.  Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld.  We willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.
Leren is niet het vullen van vaten met alle mogelijke kennis.  Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort  op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door :

Onze gerichtheid op de uniciteit van ieder kind:
We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind

De pedagogie van verbondenheid:
Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samenwerken, wederzijdse verrijking.

De pedagogie van de hoop:
We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in groei van alle kinderen ondanks hun grenzen, hun beperkingen. We geloven in mogelijkheden.

De pedagogie van het geduld:
Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld. Daar zijn we ons van bewust. Tijd brengt dikwijls raad.

Van onze leraren verwachten we dat ze alle kinderen graag zien.
Daaruit volgt dat ze:
*model staan voor goed leren.
*strategische vragen stellen.
*aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen (ontwikkelingsgericht onderwijs).
*zinvolle contexten aanbieden (betekenisvol leren).
*interactieprocessen begeleiden (mediërend onderwijs).
*peilen naar de vorderingen.
*helpen en coachen.
*open staan voor innovaties binnen didactiek en pedagogiek en deze ook willen. *uitproberen in functie van het welbevinden en de                                   betrokkenheid van de kinderen op het ‘leren’.

  • Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede zorg:

We streven ernaar elk kind centraal te stellen.
We omringen kinderen daarom met brede zorg.  We willen kinderen optillen en hen uitzicht geven op een veilige oever van welbevinden.                                Daarvoor zijn de pedagogie van de hoop en van het geduld essentieel.

Onze brede zorg heeft drie dimensies:

*We hebben aandacht voor de ‘gewone zorgvragen’ van alle kinderen.  Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen                                     en mag daarvoor aanspraak maken op de nodige zorg. We worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen en te                                     verbreden op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door te diagnosticeren (taak CLB) en te differentiëren. (brede basiszorg)

*We verdiepen en/of breiden onze zorg uit voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager).                                                Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’.  Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen                                voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra … We bouwen –binnen onze draagkracht– individuele leertrajecten uit voor                                      kinderen met specifieke noden (integratie in het gewoon onderwijs – inclusie waar het onze draagkracht niet overschrijdt.)                                            (verdieping en/of uitbreiding van zorg)

We baseren onze zorgwerking op het vademecum voor zorgbreed en kansenrijk onderwijs  van Katholiek onderwijs Vlaanderen en op de                              principes van het Handelingsgericht werken.

  • Onze school als gemeenschap en als organisatie:

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.  We respecteren ieders verantwoordelijkheid.  We zorgen                                    voor een goede organisatie.
Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie.  We werken samen, overleggen en streven naar een                      voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:
*de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.  Daarom streven we naar een goede samenwerking vanuit een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school.

*het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijk draagt voor het beleid van de school.

*externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en helpen bij onze professionalisering.

*de lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.

*de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.